Защита на данни

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно Администратора на лични данни

11.1. „Мирони – Гри“ЕООД, ЕИК 204083821, със седалище и адрес на управление: гр. София, България, гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 82, ап. 61, имейл адрес: mironiltd1@gmail.com; телефон: 0886 271 621.

11.2 Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни. Дружеството гарантира на своите ползватели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

11.3 Личните данни на клиента ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в договора (приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин). Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

11.4 Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

11.5 Потребителската регистрация, заедно с прилежащите към нея данни, може да бъде закрита по всяко време по молба на клиента.

  1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1 Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Мирони – Гри“ЕООД, ЕИК 204083821, със седалище и адрес на управление: гр. София, България, гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 82, ап. 61 (наричано оттук нататък „дружеството“).

12.2 С тази Политика за сигурност дружеството декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

12.3 Лични данни са Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

12.4 За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти и услуги,  дружеството събира следната информация за Вас:

–  Име, фамилия, пол, имейл адрес, телефон, населено място, адрес за доставка – при създаване на първоначална регистрация, поръчка на стоки, контактна форма, поместена на нашата уеб-страница www.mironishop.com

–    Номер на банкова сметка – при попълване на формуляр за връщане на стока,

–    Булстат / ЕИК номер, МОЛ – при издаване на фактура за юридическо лице

–    Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

–    Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

12.5 Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

12.6 Дружесвото събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на доставка на стоки – на договорно основание.

12.7 Дружеството събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Тази обработка включва извличането на информация за маркетингови цели, получаване на рекламни бюлетини, анкети, участие в статистически проучвания и др.

12.8 Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при поръчване на стоки през сайта без предварителна регистрация или при регистрация на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, изрично, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.

12.9 Дружеството обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения.

12.10 Дружеството може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

12.11 Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

–    За да Ви предоставим стоките, предлагани от mironishop.com;

–   За да Ви дадем достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

–    За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

–    За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

12.12 В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

12.13 За да предостави продукти, дружеството обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

–    чрез регистриране на профил на уеб-страницата ни и извършване на поръчки на стоки;

–    чрез попълване от Ваша страна на формуляр за връщане на стока;

–    при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

–    чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб-сайта на Drehata;

–    чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и тип браузър.

12.13 В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

12.14 Дружеството се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

12.15 За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно дружеството да разкрие личните Ви данни на следните лица:

–    Дружества, предоставящи куриерски услуги – “Спиди” АД и “Еконт Експрес” ЕООД;

–    Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница;

–    Рекламни агенции.

12.16 Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

–    По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

–    По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

12.17 Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.